QIBEBT-IR

浏览/检索结果: 共74条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Bifunctional catalyst Pd-Al-MCM-41 for efficient dimerization-hydrogenation of beta-pinene in one pot 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 75, 页码: 47539-47546
作者:  Zhang, Song;  Xu, Chao;  Zhai, Guoqing;  Zhao, Mingliang;  Xian, Mo;  Jia, Yuxiang;  Yu, Zongjiang;  Liu, Fusheng;  Jian, Fangfang;  Sun, Weizhi
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2017/12/22
Efficient conversion of acetate into phloroglucinol by recombinant Escherichia coli 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 80, 页码: 50942-50948
作者:  Xu, Xin;  Xian, Mo;  Liu, Huizhou
收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2017/12/22
One-pot homopolymerization of thiophene-fused isoindigo for ambient-stable ambipolar organic field-effect transistors 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 40, 页码: 25009-25018
作者:  Zhang, Huanrui;  Zhao, Zhiyuan;  Zhao, Na;  Xie, Yu;  Cai, Mian;  Wang, Xiao;  Liu, Yunqi;  Lan, Zhenggang;  Wan, Xiaobo
收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2017/12/22
Characterization and acid-catalysed depolymerization of condensed tannins derived from larch bark 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 56, 页码: 35135-35146
作者:  Zhang, Aibin;  Li, Jiongjiong;  Zhang, Shifeng;  Mu, Youbing;  Zhang, Wei;  Li, Jianzhang
收藏  |  浏览/下载:38/0  |  提交时间:2017/12/14
Selective water-based oxychlorination of phenol with hydrogen peroxide catalyzed by manganous sulfate 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 22, 页码: 13467-13472
作者:  Xin, Hongchuan;  Yang, Shilei;  An, Baigang;  An, Zengjian
收藏  |  浏览/下载:49/0  |  提交时间:2017/06/21
A comparative study of the photovoltaic performances of terpolymers and ternary systems 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 29, 页码: 17959-17967
作者:  Genene, Zewdneh;  Wang, Junyi;  Xu, Xiaofeng;  Yang, Renqiang;  Mammo, Wendimagegn;  Wang, Ergang
收藏  |  浏览/下载:54/0  |  提交时间:2017/06/13
Changes in the heavy metal distributions in whole soil and aggregates affected by the application of alkaline materials and phytoremediation 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 65, 页码: 41033-41042
作者:  Xu, Lei;  Cui, Hongbiao;  Zheng, Xuebo;  Zhou, Jun;  Zhang, Wenhui;  Liang, Jiani;  Zhou, Jing
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2017/12/22
Blended additive manipulated morphology and crystallinity transformation toward high performance perovskite solar cells 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 82, 页码: 51944-51949
作者:  Liu, Dan;  Li, Chongwen;  Zhang, Cuiping;  Wang, Zaiwei;  Zhang, Huawei;  Tian, Jintao;  Pang, Shuping
收藏  |  浏览/下载:29/0  |  提交时间:2017/12/22
Enzymatic hydrogelation of self-assembling peptide I4K2 and its antibacterial and drug sustained-release activities 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 77, 页码: 48631-48638
作者:  Bai, Jingkun;  Gong, Zhongying;  Wang, Jingxin;  Wang, Chengdong
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2017/12/22
A redox responsive controlled release system using mesoporous silica nanoparticles capped with Au nanoparticles 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 57, 页码: 35704-35710
作者:  Qu, Hongnan;  Yang, Liangrong;  Yu, Jiemiao;  Dong, Tingting;  Rong, Meng;  Zhang, Jianfeng;  Xing, Huifang;  Wang, Li;  Pan, Feng;  Liu, Huizhou
收藏  |  浏览/下载:36/0  |  提交时间:2017/12/14