QIBEBT-IR

浏览/检索结果: 共407条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Pd(PrSO3)(2)@SBA-15 and Pd-NPs(PrSO3)@SBA-15 hybrid materials: A highly active, reusable, and selective interface catalyst for C-X activations in air and water 期刊论文
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY, 2015, 卷号: 32, 页码: 218-224
作者:  Rostamnia, Sadegh;  Rahmani, Turaj;  Xin, Hongchuan
收藏  |  浏览/下载:106/0  |  提交时间:2016/01/14
Pd(Prso3)(2)@sba-15  Pd-nps(Prso3)@sba-15  Interface Catalyst  Suzuld C-x Activations  
Safety-Reinforced Poly(Propylene Carbonate)-Based All-Solid-State Polymer Electrolyte for Ambient-Temperature Solid Polymer Lithium Batteries 期刊论文
ADVANCED ENERGY MATERIALS, 2015, 卷号: 5, 期号: 24
作者:  Zhang, Jianjun;  Zhao, Jianghui;  Yue, Liping;  Wang, Qingfu;  Chai, Jingchao;  Liu, Zhihong;  Zhou, Xinhong;  Li, Hong;  Guo, Yuguo;  Cui, Guanglei;  Chen, Liquan
收藏  |  浏览/下载:228/0  |  提交时间:2016/02/22
Ambient-temperature Solid Polymer Electrolytes  Cellulose Nonwoven  Poly(Propylene Carbonates)  Safety-reinforced  Wide Electrochemical Window  
Biotechnological production of 1,2,4-butanetriol: An efficient process to synthesize energetic material precursor from renewable biomass 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2015, 卷号: 5
作者:  Cao, Yujin;  Niu, Wei;  Guo, Jiantao;  Xian, Mo;  Liu, Huizhou
收藏  |  浏览/下载:66/0  |  提交时间:2016/02/01
Nonadiabatic dynamics and photoisomerization of biomimetic photoswitches 期刊论文
CHEMICAL PHYSICS, 2015, 卷号: 463, 页码: 95-105
作者:  Hu, Deping;  Huang, Jing;  Xie, Yu;  Yue, Ling;  Zhuang, Xuhui;  Lan, Zhenggang
收藏  |  浏览/下载:131/0  |  提交时间:2016/01/14
Naip  Nonadiabatic Dynamics  Photoswitch  Photoisomerization  Surface Hopping  Semi-empirical Method  
Effect and characterization of sodium lignosulfonate on alkali pretreatment for enhancing enzymatic saccharification of corn stover 期刊论文
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2015, 卷号: 76, 页码: 638-646
作者:  Xu, Huanfei;  Yu, Guang;  Mu, Xindong;  Zhang, Chunyan;  DeRoussel, Paul;  Liu, Chao;  Li, Bin;  Wang, Haisong
收藏  |  浏览/下载:128/0  |  提交时间:2015/12/29
Alkali Pretreatment  Sodium Lignosulfonate (Sls)  Corn Stover  Lignin  Enzymatic Saccharification  
开放资源建设 研究报告
2015
作者:  中科院文献情报中心
Adobe PDF(646Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:90/8  |  提交时间:2015/12/14
iAuthor的应用和发展 演示报告
2015
作者:  苏郁洁
Adobe PDF(1688Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:99/27  |  提交时间:2015/12/14
黄金霞. Iauthor的应用和发展. 2015.  
Thiophene pi-bridge effect on photovoltaic performances of dithienosilole and bithiazole backboned polymers 期刊论文
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 2015, 卷号: 132, 期号: 46
作者:  Zheng, Huilin;  Gu, Chuantao;  Zhu, Qianqian;  Bao, Xichang;  Wen, Shuguang;  Qiu, Meng;  Zhu, Dangqiang;  Sun, Mingliang;  Yang, Renqiang
收藏  |  浏览/下载:173/0  |  提交时间:2015/11/02
Morphology  Optical And Photovoltaic Applications  Optical Properties  X-ray  
Condensing Raman spectrum for single-cell phenotype analysis 期刊论文
BMC BIOINFORMATICS, 2015, 卷号: 16
作者:  Sun, Shiwei;  Wang, Xuetao;  Gao, Xin;  Ren, Lihui;  Su, Xiaoquan;  Bu, Dongbo;  Ning, Kang
收藏  |  浏览/下载:62/0  |  提交时间:2016/03/04
Ultrafast Alkaline Ni/Zn Battery Based on Ni-Foam-Supported Ni3S2 Nanosheets 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2015, 卷号: 7, 期号: 48, 页码: 26396-26399
作者:  Hu, Pu;  Wang, Tianshi;  Zhao, Jingwen;  Zhang, Chuanjian;  Ma, Jun;  Du, Huiping;  Wang, Xiaogang;  Cui, Guanglei
Adobe PDF(302Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:143/58  |  提交时间:2016/02/01
Ni/zn Battery  Alkaline  Cathode Material  Ni3s2  High Rate Performance