QIBEBT-IR

浏览/检索结果: 共40条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A comprehensive sediment dynamics study of a major mud belt system on the inner shelf along an energetic coast 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2018, 卷号: 8
作者:  Liu, James T.;  Hsu, Ray T.;  Yang, Rick J.;  Wang, Ya Ping;  Wu, Hui;  Du, Xiaoqin;  Li, Anchun;  Chien, Steven C.;  Lee, Jay;  Yang, Shouye;  Zhu, Jianrong;  Su, Chih-Chieh;  Chang, Yi;  Huh, Chih-An
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/09/06
CPAP3 proteins in the mineralized cuticle of a decapod crustacean 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2018, 卷号: 8
作者:  Abehsera, Shai;  Zaccai, Shir;  Mittelman, Binyamin;  Glazer, Lilah;  Weil, Simy;  Khalaila, Isam;  Davidov, Geula;  Bitton, Ronit;  Zarivach, Raz;  Li, Shihao;  Li, Fuhua;  Xiang, Jianhai;  Manor, Rivka;  Aflalo, Eliahu D.;  Sagi, Amir
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/09/06
Effects of temperature and photosynthetically active radiation on virioplankton decay in the western Pacific Ocean 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2018, 卷号: 8
作者:  Wei, Wei;  Zhang, Rui;  Peng, Lulu;  Liang, Yantao;  Jiao, Nianzhi
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/09/06
Enhanced paramagnetism of mesoscopic graphdiyne by doping with nitrogen 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 卷号: 7
作者:  Zhang, Mingjia;  Wang, Xiaoxiong;  Sun, Huijuan;  Wang, Ning;  Lv, Qing;  Cui, Weiwei;  Long, Yunze;  Huang, Changshui
收藏  |  浏览/下载:42/0  |  提交时间:2017/12/04
Transcriptome analysis of genes involved in secondary cell wall biosynthesis in developing internodes of Miscanthus lutarioriparius 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 卷号: 7
作者:  Hu, Ruibo;  Xu, Yan;  Yu, Changjiang;  He, Kang;  Tang, Qi;  Jia, Chunlin;  He, Guo;  Wang, Xiaoyu;  Kong, Yingzhen;  Zhou, Gongke
收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2017/12/04
A novel hierarchical porous nitrogen-doped carbon derived from bamboo shoot for high performance supercapacitor 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 卷号: 7
作者:  Chen, Xiufang;  Zhang, Junyi;  Zhang, Bo;  Dong, Shanmu;  Guo, Xingcui;  Mu, Xindong;  Fei, Benhua
收藏  |  浏览/下载:36/0  |  提交时间:2017/12/04
Mutagenesis and redox partners analysis of the P450 fatty acid decarboxylase OleT(JE) 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 卷号: 7
作者:  Fang, Bo;  Xu, Huifang;  Liu, Yi;  Qi, Fengxia;  Zhang, Wei;  Chen, Hui;  Wang, Cong;  Wang, Yilin;  Yang, Wenxia;  Li, Shengying
收藏  |  浏览/下载:43/0  |  提交时间:2017/06/21
A Rechargeable Li-Air Fuel Cell Battery Based on Garnet Solid Electrolytes 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 卷号: 7
作者:  Sun, Jiyang;  Zhao, Ning;  Li, Yiqiu;  Guo, Xiangxin;  Feng, Xuefei;  Liu, Xiaosong;  Liu, Zhi;  Cui, Guanglei;  Zheng, Hao;  Gu, Lin;  Li, Hong
收藏  |  浏览/下载:30/0  |  提交时间:2017/03/22
Parallel-META 3: Comprehensive taxonomical and functional analysis platform for efficient comparison of microbial communities 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 卷号: 7
作者:  Jing, Gongchao;  Sun, Zheng;  Wang, Honglei;  Gong, Yanhai;  Huang, Shi;  Ning, Kang;  Xu, Jian;  Su, Xiaoquan
收藏  |  浏览/下载:53/0  |  提交时间:2017/03/22
Label-free, rapid and quantitative phenotyping of stress response in E. coli via ramanome 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2016, 卷号: 6
作者:  Teng, Lin;  Wang, Xian;  Wang, Xiaojun;  Gou, Honglei;  Ren, Lihui;  Wang, Tingting;  Wang, Yun;  Ji, Yuetong;  Huang, Wei E.;  Xu, Jian
收藏  |  浏览/下载:39/0  |  提交时间:2017/01/03