QIBEBT-IR

浏览/检索结果: 共428条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Simple solution-processed titanium oxide electron transport layer for efficient inverted polymer solar cells 期刊论文
THIN SOLID FILMS, 2014, 卷号: 573, 页码: 134-139
作者:  Sun, Liang;  Shen, Wenfei;  Chen, Weichao;  Bao, Xichang;  Wang, Ning;  Dou, Xiaowei;  Han, Liangliang;  Wen, Shuguang
收藏  |  浏览/下载:43/0  |  提交时间:2015/11/02
Polymer Solar Cells  Titanium Oxide  Electron Transport Layer  Solution Process  Air Stability  
Reproducible One-Step Fabrication of Compact MAPbl(3-x)Cl(x) Thin Films Derived from Mixed-Lead-Halide Precursors 期刊论文
CHEMISTRY OF MATERIALS, 2014, 卷号: 26, 期号: 24, 页码: 7145-7150
作者:  Wang, Dong;  Liu, Zhihong;  Zhou, Zhongmin;  Zhu, Huimin;  Zhou, Yuanyuan;  Huang, Changshui;  Wang, Zaiwei;  Xu, Hongxia;  Jin, Yizheng;  Fan, Bin;  Pang, Shuping;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:88/0  |  提交时间:2015/11/02
Molybdenum nitride/nitrogen-doped graphene hybrid material for lithium storage in lithium ion batteries 期刊论文
ELECTROCHIMICA ACTA, 2014, 卷号: 150, 页码: 15-22
作者:  Zhang, Botao;  Cui, Guanglei;  Zhang, Kejun;  Zhang, Lixue;  Han, Pengxian;  Dong, Shanmu
收藏  |  浏览/下载:53/0  |  提交时间:2015/11/02
Molybdenum Nitride  Nitrogen-doped Graphene Nanosheets  Hybrid  Anode Material  Lithium Ion Batteries  
Crystal Structure and Tautomerism Study of the Mono-protonated Metformin Salt 期刊论文
BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY, 2014, 卷号: 35, 期号: 12, 页码: 3495-3501
作者:  Wei, Xiaodan;  Fan, Yuhua;  Bi, Caifeng;  Yan, Xingchen;  Zhang, Xia;  Li, Xin
Adobe PDF(2391Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:129/33  |  提交时间:2015/11/02
Metformin  Crystal Structure  Theoretical Calculation  Tautomerism  
读者培训模式、使用原则与培训队伍建设 期刊论文
图书馆建设, 2014, 期号: 12, 页码: 55-59
作者:  牛振恒;  李玲
Adobe PDF(136Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:185/41  |  提交时间:2015/08/06
图书馆  读者培训  培训模式  培训队伍  
Comparative Analysis of Duckweed Cultivation with Sewage Water and SH Media for Production of Fuel Ethanol 期刊论文
PLOS ONE, 2014, 卷号: 9, 期号: 12, 页码: 1
作者:  Yu, Changjiang;  Sun, Changjiang;  Yu, Li;  Zhu, Ming;  Xu, Hua;  Zhao, Jinshan;  Ma, Yubin;  Zhou, Gongke
Adobe PDF(375Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:106/26  |  提交时间:2015/11/02
Novel wide band-gap polymer utilizing fused hetero-aromatic unit for efficient polymer solar cells and field-effect transistors 期刊论文
POLYMER, 2014, 卷号: 55, 期号: 26, 页码: 6708-6716
作者:  Dang, Dongfeng;  Zhou, Pei;  Zhong, Juan;  Fan, Jiang;  Wang, Zongrui;  Wang, Yafei;  Pei, Yong;  Bao, Xichang;  Yang, Renqiang;  Hu, Wenping;  Zhu, Weiguo
收藏  |  浏览/下载:64/0  |  提交时间:2015/11/02
Wide Band-gap Polymers  Polymer Solar Cells  Organic Field-effect Transistors  
Microbial production of short chain diols 期刊论文
MICROBIAL CELL FACTORIES, 2014, 卷号: 13, 期号: 1, 页码: 1
作者:  Jiang, Yudong;  Liu, Wei;  Zou, Huibin;  Cheng, Tao;  Tian, Ning;  Xian, Mo
Adobe PDF(819Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:120/24  |  提交时间:2015/11/02
Propanediol  Butanediol  Microbial Synthesis  Downstream Technologies  
The Slowdown of the Endoglucanase Trichoderma reesei Cel5A-Catalyzed Cellulose Hydrolysis Is Related to Its Initial Activity 期刊论文
BIOCHEMISTRY, 2014, 卷号: 53, 期号: 48, 页码: 7650-7658
作者:  Shu, Zhiyu;  Wang, Yefei;  An, Liaoyuan;  Yao, Lishan
收藏  |  浏览/下载:48/0  |  提交时间:2015/11/02
Microbial community pattern detection in human body habitats via ensemble clustering framework 期刊论文
BMC SYSTEMS BIOLOGY, 2014, 卷号: 8, 期号: 1, 页码: 1
作者:  Yang, Peng;  Su, Xiaoquan;  Ou-Yang, Le;  Chua, Hon-Nian;  Li, Xiao-Li;  Ning, Kang
Adobe PDF(2658Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:85/16  |  提交时间:2015/11/02