QIBEBT-IR

浏览/检索结果: 共43条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Nacre-Templated Synthesis of Highly Dispersible Carbon Nanomeshes for Layered Membranes with High-Flux Filtration and Sensing Properties 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2018, 卷号: 10, 期号: 3, 页码: 2850-2858
作者:  Kong, Meng;  Li, Mingjie;  Shang, Ruoxu;  Wu, Jingyu;  Yan, Peisong;  Xu, Dongmei;  Li, Chaoxu
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/09/06
Nacre  Two-dimensional Template  Carbon Nanomesh  High-flux Filtration  Sensing  
Fine-Tuning the Quasi-3D Geometry: Enabling Efficient Nonfullerene Organic Solar Cells Based on Perylene Diimides 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2018, 卷号: 10, 期号: 1, 页码: 762-768
作者:  Liu, Zhitian;  Zhang, Linhua;  Shao, Ming;  Wu, Yao;  Zeng, Di;  Cai, Xiang;  Duan, Jiashun;  Zhang, Xiaolu;  Gao, Xiang
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/09/06
Organic Solar Cells  Nonfullerene Acceptors  Perylene Diimides  Quasi-3d Structure  Core Unit  
Preparation of 3D Architecture Graphdiyne Nanosheets for High-Performance Sodium-Ion Batteries and Capacitors 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2017, 卷号: 9, 期号: 46, 页码: 40604-40613
作者:  Wang, Kun;  Wang, Ning;  He, Jianjiang;  Yang, Ze;  Shen, Xiangyan;  Huang, Changshui
Adobe PDF(8935Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:73/33  |  提交时间:2018/01/05
Graphdiyne  3d Architecture  Sodium-ion  Batteries  Capacitors  High-performance  
Regulating Molecular Aggregations of Polymers via Ternary Copolymerization Strategy for Efficient Solar Cells 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2017, 卷号: 9, 期号: 37, 页码: 32126-32134
作者:  Wang, Qian;  Wang, Yingying;  Zheng, Wei;  Shahid, Bilal;  Qiu, Meng;  Wang, Di;  Zhu, Dangqiang;  Yang, Renqiang
收藏  |  浏览/下载:59/0  |  提交时间:2017/12/22
Polymer Solar Cells  Ternary Copolymerization  Random Terpolymer  Temperature-dependent Aggregation  Low-temperature Fabrication  
Activation of Actuating Hydrogels with WS2 Nanosheets for Biomimetic Cellular Structures and Steerable Prompt Deformation 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2017, 卷号: 9, 期号: 37, 页码: 32280-32289
作者:  Zong, Lu;  Li, Xiankai;  Han, Xiangsheng;  Lv, Lili;  Li, Mingjie;  You, Jun;  Wu, Xiaochen;  Li, Chaoxu
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2017/12/04
Biomimetics  Actuating Hydrogel  Cellular Structure  Transition-metal Dichalcogenide  Prompt Deformation  
Nitrogen-Doped Porous Graphdiyne: A Highly Efficient Metal-Free Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2017, 卷号: 9, 期号: 35, 页码: 29744-29752
作者:  Lv, Qing;  Si, Wenyan;  Yang, Ze;  Wang, Ning;  Tu, Zeyi;  Yi, Yuanping;  Huang, Changshui;  Jiang, Li;  Zhang, Mingjia;  He, Jianjiang;  Long, Yunze
收藏  |  浏览/下载:29/0  |  提交时间:2017/12/04
Graphdiyne  Sp Hybridization  Oxygen Reduction Reaction  Nitrogen Doping  Metal-free Catalyst  
A Superior Polymer Electrolyte with Rigid Cyclic Carbonate Backbone for Rechargeable Lithium Ion Batteries 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2017, 卷号: 9, 期号: 21, 页码: 17897-17905
作者:  Chai, Jingchao;  Liu, Zhihong;  Zhang, Jianjun;  Sun, Jinran;  Tian, Zeyi;  Ji, Yanying;  Tang, Kun;  Zhou, Xinhong;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2017/12/14
Lithium Ion Battery  Polymer Electrolyte  Poly(Vinylene Carbonate)  Poly(Vinylidene Fluoride-h&Afluoropropylene)  In Situ Polymerization  
Facile and Reliable in Situ Polymerization of Poly(Ethyl Cyanoacrylate)-Based Polymer Electrolytes toward Flexible Lithium Batteries 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2017, 卷号: 9, 期号: 10, 页码: 8737-8741
作者:  Cui, Yanyan;  Chai, Jingchao;  Du, Huiping;  Duan, Yulong;  Xie, Guangwen;  Liu, Zhihong;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:94/0  |  提交时间:2017/06/21
Li-ion Battery  Poly(Ethyl Cyanoacrylate)  In Situ Polymerization Flexible  Polymer Electrolytes  
Strong Enhancement of Photoelectric Conversion Efficiency of Co-hybridized Polymer Solar Cell by Silver Nanoplates and Core-Shell Nanoparticles 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2017, 卷号: 9, 期号: 6, 页码: 5358-5365
作者:  Shen, Wenfei;  Tang, Jianguo;  Wang, Yao;  Liu, Jixian;  Huang, Linjun;  Chen, Weichao;  Yang, Lanlan;  Wang, Wei;  Wang, Yanxin;  Yang, Renqiang;  Yun, Jungheum;  Belfiore, Laurence A.
收藏  |  浏览/下载:47/0  |  提交时间:2017/06/21
Efficient Polymer Solar Cells  Metallic Nanoparticles  Lspr Effect  Light Scattering Effect  Avoid Excitons Quenching  
Sustainable and Superior Heat-Resistant Alginate Nonwoven Separator of LiNi0.5Mn1.5O4/Li Batteries Operated at 55 degrees C 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2017, 卷号: 9, 期号: 4, 页码: 3694-3701
作者:  Wen, Huijie;  Zhang, Jianjun;  Chai, Jingchao;  Ma, Jun;  Yue, Liping;  Dong, Tiantian;  Zang, Xiao;  Liu, Zhihong;  Zhang, Botao;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:64/0  |  提交时间:2017/06/21
Alginate Nonwoven Separator  Sustainable  Heat Resistant  High Voltage  Lithium Batteries