QIBEBT-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Engineering Vertical Aligned MoS2 on Graphene Sheet Towards Thin Film Lithium Ion Battery 期刊论文
ELECTROCHIMICA ACTA, 2015, 卷号: 178, 页码: 476-483
作者:  He, Jianjiang;  Zhang, Chuanjian;  Du, Huiping;  Zhang, Shengliang;  Hu, Pu;  Zhang, Zhonghua;  Ma, Yulei;  Huang, Changshui;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:179/0  |  提交时间:2015/11/03
Vertical Aligned Mos2 Graphene  Lithium Ion Batteries  Cvd Method  Thin Film