QIBEBT-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共7条,第1-7条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
High-Performance Small Molecule/Polymer Ternary Organic Solar Cells Based on a Layer-By-Layer Process 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2015, 卷号: 7, 期号: 41, 页码: 23190-23196
作者:  Chen, Weichao;  Du, Zhengkun;  Xiao, Manjun;  Zhang, Jidong;  Yang, Chunpeng;  Han, Liangliang;  Bao, Xichang;  Yang, Renqiang
收藏  |  浏览/下载:104/0  |  提交时间:2015/12/16
Ternary Blend Solar Cells  Layer-by-layer  Small Molecules  Polymers  Crystalline  
Improving Photovoltaic Performance of the Linear A-Ar-A-type Small Molecules with Diketopyrropyrrole Arms by Tuning the Linkage Position of the Anthracene Core 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2015, 卷号: 7, 期号: 33, 页码: 18292-18299
作者:  Duan, Xiongwei;  Xiao, Manjun;  Chen, Jianhua;  Wang, Xiangdong;  Peng, Wenhong;  Duan, Linrui;  Tan, Hua;  Lei, Gangtie;  Yang, Renqiang;  Zhu, Weiguo
收藏  |  浏览/下载:96/0  |  提交时间:2015/11/02
Diketopyrropyrroles  Anthracene  A-ar-a-type Small Molecules  Photovoltaic Property  Organic Solar Cells  
Synthesis and photovoltaic properties of new small molecules with rhodanine derivative as the end-capped blocks 期刊论文
ORGANIC ELECTRONICS, 2015, 卷号: 17, 期号: 1, 页码: 355-363
作者:  Zhou, Yuanhang;  Xiao, Manjun;  Liu, Deyu;  Du, Zhengkun;  Chen, Weichao;  Ouyang, Dan;  Han, Liangliang;  Wan, Xiaobo;  Yang, Renqiang
Adobe PDF(1694Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:156/49  |  提交时间:2015/11/02
Organic Solar Cells  Bulk Hetero-junction  Conjugated Small Molecules  Electron Donor  Rhodanine Derivative  
Improving photovoltaic properties of linear small molecules with TPA-DPP segment by tuning their frameworks 期刊论文
SYNTHETIC METALS, 2015, 卷号: 199, 页码: 400-407
作者:  Chen, Jianhua;  Xiao, Manjun;  Meng, Fanyuan;  Duan, Linrui;  Tan, Hua;  Wang, Yafei;  Liu, Yu;  Yang, Renqiang;  Zhu, Weiguo
收藏  |  浏览/下载:63/0  |  提交时间:2015/11/02
Low Band-gap Small Molecules  Diketopyrrolopyrrole  Triphenyl-amine  Anthracene  Organic Solar Cells  
New Benzo[1,2-b:4,5-b ']dithiophene-Based Small Molecules Containing Alkoxyphenyl Side Chains for High Efficiency Solution-Processed Organic Solar Cells 期刊论文
CHEMSUSCHEM, 2014, 卷号: 7, 期号: 12, 页码: 3319-3327
作者:  Du, Zhengkun;  Chen, Weichao;  Wen, Shuguang;  Qiao, Shanlin;  Liu, Qian;  Ouyang, Dan;  Wang, Ning;  Bao, Xichang;  Yang, Renqiang
收藏  |  浏览/下载:74/0  |  提交时间:2015/11/02
Donor-acceptor Systems  Energy Conversion  Organic Solar Cells  Small Molecules  Thin Films  
Development of New Two-Dimensional Small Molecules Based on Benzodifuran for Efficient Organic Solar Cells 期刊论文
CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL, 2014, 卷号: 9, 期号: 9, 页码: 2621-2627
作者:  Du, Zhengkun;  Chen, Yanhua;  Chen, Weichao;  Qiao, Shanlin;  Wen, Shuguang;  Liu, Qian;  Zhu, Dangqiang;  Sun, Mingliang;  Yang, Renqiang
Adobe PDF(403Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:92/34  |  提交时间:2015/11/02
Benzodifuran  Donor-acceptor Systems  Heterocycles  Organic Electronics  Small Molecules  
Low HOMO isoindigo based small molecule for high open-circuit voltage 1.0V solution processed organic solar cells 期刊论文
SYNTHETIC METALS, 2013, 卷号: 178, 期号: 2013, 页码: 38-43
作者:  Liu, Qian;  Du, Zhengkun;  Chen, Weichao;  Sun, Liang;  Chen, Yanhua;  Sun, Mingliang;  Yang, Renqiang
浏览  |  Adobe PDF(1404Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:361/30  |  提交时间:2014/03/25
Small Molecules  Isoindigo  Organic Solar Cells  High Open-circuit Voltage