QIBEBT-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共10条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Fusing Benzo[c][1,2,5]oxadiazole Unit with Thiophene for Constructing Wide-bandgap High-performance IDT-based Polymer Solar Cell Donor Material 期刊论文
MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS, 2018, 卷号: 39, 期号: 8
作者:  Song, Xin;  Fan, Meijie;  Zhang, Kaili;  Ding, Dakang;  Chen, Weiye;  Li, Yonghai;  Yu, Liangmin;  Sun, Mingliang;  Yang, Renqiang
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/09/06
Donor Material  Polymer Solar Cells  Power Conversion Efficiency  Wide Band-gap  Benzo[c][1  2  5]Oxadiazole  
Stirring Up Acceptor Phase and Controlling Morphology via Choosing Appropriate Rigid Aryl Rings as Lever Arms in Symmetry-Breaking Benzodithiophene for High-Performance Fullerene and Fullerene-Free Polymer Solar Cells 期刊论文
ADVANCED MATERIALS, 2018, 卷号: 30, 期号: 8
作者:  Liu, Deyu;  Wang, Junyi;  Gu, Chunyang;  Li, Yonghai;  Bao, Xichang;  Yang, Renqiang
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/09/06
Acceptor Phase  Aryl Rings  Benzodithiophene  Morphology  Polymer Solar Cells  
Benzodithiophene-based two-dimensional polymers with extended conjugated thienyltriphenylamine substituents for high-efficiency polymer solar cells 期刊论文
ORGANIC ELECTRONICS, 2015, 卷号: 23, 页码: 124-132
作者:  Fan, Qunping;  Liu, Yu;  Yang, Pingao;  Su, Wenyan;  Xiao, Manjun;  Chen, Jianhua;  Li, Min;  Wang, Xiangdong;  Wang, Yafei;  Tan, Hua;  Yang, Renqiang;  Zhu, Weiguo
收藏  |  浏览/下载:103/0  |  提交时间:2015/11/02
Extended Conjugated Side Chain  Benzo[1  Two-dimensional  2-b: 4  Thienyltriphenylamine  5-b ']Dithiophene  Polymer Solar Cells  
Improved open-circuit voltage of benzodithiophene based polymer solar cells using bulky terthiophene side group 期刊论文
SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, 2015, 卷号: 138, 页码: 26-34
作者:  Liu, Qian;  Bao, Xichang;  Han, Liangliang;  Gu, Chuantao;  Qiu, Meng;  Du, Zhengkun;  Sheng, Ruiying;  Sun, Mingliang;  Yang, Renqiang
收藏  |  浏览/下载:76/0  |  提交时间:2015/11/02
Polymer Solar Cells  Open-circuit Voltage  Benzodithiophene  Terthiophene Side Chain  
Novel pendent thiophene side-chained benzodithiophene for polymer solar cells 期刊论文
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY, 2015, 卷号: 53, 期号: 13, 页码: 1558-1566
作者:  Sheng, Ruiying;  Liu, Qian;  Xiao, Manjun;  Gu, Chunyang;  Hu, Tong;  Ren, Junzhen;  Sun, Mingliang;  Yang, Renqiang
收藏  |  浏览/下载:78/0  |  提交时间:2015/11/02
Pendent Thiophene  Benzo[1  Polymer Solar Cells  2-b:4  5-b ']Dithiophene  Thieno[3 4-c]Pyrrole-4  6-dione  
Novel wide band-gap polymer utilizing fused hetero-aromatic unit for efficient polymer solar cells and field-effect transistors 期刊论文
POLYMER, 2014, 卷号: 55, 期号: 26, 页码: 6708-6716
作者:  Dang, Dongfeng;  Zhou, Pei;  Zhong, Juan;  Fan, Jiang;  Wang, Zongrui;  Wang, Yafei;  Pei, Yong;  Bao, Xichang;  Yang, Renqiang;  Hu, Wenping;  Zhu, Weiguo
收藏  |  浏览/下载:64/0  |  提交时间:2015/11/02
Wide Band-gap Polymers  Polymer Solar Cells  Organic Field-effect Transistors  
Manipulating backbone structure with various conjugated spacers to enhance photovoltaic performance of D-A-type two-dimensional copolymerse 期刊论文
ORGANIC ELECTRONICS, 2014, 卷号: 15, 期号: 11, 页码: 2876-2884
作者:  Dang, Dongfeng;  Xiao, Manjun;  Zhou, Pei;  Shi, Junwei;  Tao, Qiang;  Tan, Hua;  Wang, Yafei;  Bao, Xichang;  Liu, Yu;  Wang, Ergang;  Yang, Renqiang;  Zhu, Weiguo
收藏  |  浏览/下载:61/0  |  提交时间:2015/11/02
Polymer Solar Cells  Two-dimensional Copolymers  Conjugated Spacers  Photovoltaic Properties  
Donor-acceptor copolymers based on benzo [1,2-b:4,5-b '] and pyrene-fused phenazine for high-performance polymer solar cells 期刊论文
ORGANIC ELECTRONICS, 2014, 卷号: 15, 期号: 11, 页码: 3375-3383
作者:  Fan, Qunping;  Liu, Yu;  Xiao, Manjun;  Tan, Hua;  Wang, Yafei;  Su, Wenyan;  Yu, Delong;  Yang, Renqiang;  Zhu, Weiguo
收藏  |  浏览/下载:42/0  |  提交时间:2015/11/02
Polymer Solar Cells  Pyrene  Benzo[1  Phenazine  2-b:4  Donor-acceptor  5-b ']Dithiophene  
Improved Photovoltaic Performance of a Side-Chain D-A Polymer in Polymer Solar Cells by Shortening the Phenyl Spacer between the D and A Units 期刊论文
MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS, 2014, 卷号: 215, 期号: 21, 页码: 2075-2083
作者:  Su, Wenyan;  Fan, Qunping;  Xiao, Manjun;  Chen, Jianhua;  Zhou, Pei;  Liu, Bin;  Tan, Hua;  Liu, Yu;  Yang, Renqiang;  Zhu, Weiguo
Adobe PDF(1155Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:71/17  |  提交时间:2015/11/02
Benzothiadiazole  Benzo[1  Photovoltaic Properties  2-b:4  Polymer Solar Cells  5-b ']Dithiophene  Side-chain Polymers  
Novel Donor-Acceptor Polymer Containing 4,7-Bis(thiophen-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole for Polymer Solar Cells with Power Conversion Efficiency of 6.21% 期刊论文
MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS, 2014, 卷号: 35, 期号: 12, 页码: 1153-1157
作者:  Han, Liangliang;  Bao, Xichang;  Hu, Tong;  Du, Zhengkun;  Chen, Weichao;  Zhu, Dangqiang;  Liu, Qian;  Sun, Mingliang;  Yang, Renqiang
收藏  |  浏览/下载:76/0  |  提交时间:2015/11/02
Electrochemistry  High Solubility  Photophysics  Polymer Solar Cells  Tris(Octyloxy)Benzene