QIBEBT-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共14条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Simple synthesis of solution-processable oxygen-enriched graphene as anode buffer layer for efficient organic solar cells 期刊论文
ORGANIC ELECTRONICS, 2015, 卷号: 27, 页码: 143-150
作者:  Zhu, Qianqian;  Bao, Xichang;  Yu, Jianhua;  Yang, Renqiang;  Dong, Lifeng
收藏  |  浏览/下载:136/0  |  提交时间:2015/12/29
Organic Solar Cells  Anode Buffer Layer  Solution Processed Graphene  Functionalization  Stability  
Improving Photovoltaic Performance of the Linear A-Ar-A-type Small Molecules with Diketopyrropyrrole Arms by Tuning the Linkage Position of the Anthracene Core 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2015, 卷号: 7, 期号: 33, 页码: 18292-18299
作者:  Duan, Xiongwei;  Xiao, Manjun;  Chen, Jianhua;  Wang, Xiangdong;  Peng, Wenhong;  Duan, Linrui;  Tan, Hua;  Lei, Gangtie;  Yang, Renqiang;  Zhu, Weiguo
收藏  |  浏览/下载:96/0  |  提交时间:2015/11/02
Diketopyrropyrroles  Anthracene  A-ar-a-type Small Molecules  Photovoltaic Property  Organic Solar Cells  
A Solution-Processable Molecule using Thieno[3,2-b]thiophene as Building Block for Efficient Organic Solar Cells 期刊论文
CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL, 2015, 卷号: 10, 期号: 8, 页码: 1791-1798
作者:  Wei, Huan;  Chen, Weichao;  Han, Liangliang;  Wang, Ting;  Bao, Xichang;  Li, Xiaoyun;  Liu, Jie;  Zhou, Yuanhang;  Yang, Renqiang
收藏  |  浏览/下载:103/0  |  提交时间:2015/11/02
Donor-acceptor Systems  Fused-ring Systems  Organic Electronics  Organic Solar Cells  Thienothiophene  
Acceptor-donor-acceptor small molecules containing benzo [1,2-b:4,5-b ']dithiophene and rhodanine units for solution processed organic solar cells 期刊论文
DYES AND PIGMENTS, 2015, 卷号: 116, 页码: 13-19
作者:  Fan, Qunping;  Li, Min;  Yang, Pingao;  Liu, Yu;  Xiao, Manjun;  Wang, Xiangdong;  Tan, Hua;  Wang, Yafei;  Yang, Renqiang;  Zhu, Weiguo
收藏  |  浏览/下载:80/0  |  提交时间:2015/11/02
Organic Solar Cells  Rhodanin  Benzo[1  Acceptor-donor-acceptor  2-b:4  Bulk-heterojunction  5-b ']Dithiophene  Small Molecule  
Efficient strategies to improve photovoltaic performance of linear-shape molecules by introducing large planar aryls in molecular center and terminals 期刊论文
ORGANIC ELECTRONICS, 2015, 卷号: 17, 页码: 198-207
作者:  Zhang, Youming;  Xiao, Manjun;  Su, Ning;  Zhong, Juan;  Tan, Hua;  Wang, Yafei;  Liu, Yu;  Pei, Yong;  Yang, Renqiang;  Zhu, Weiguo
收藏  |  浏览/下载:117/0  |  提交时间:2015/11/02
Phenanthrene  Diketopyrrolopyrrole  Triphenylamine  Carbazole  Fluorene  Organic Solar Cells  
Synthesis and photovoltaic properties of new small molecules with rhodanine derivative as the end-capped blocks 期刊论文
ORGANIC ELECTRONICS, 2015, 卷号: 17, 期号: 1, 页码: 355-363
作者:  Zhou, Yuanhang;  Xiao, Manjun;  Liu, Deyu;  Du, Zhengkun;  Chen, Weichao;  Ouyang, Dan;  Han, Liangliang;  Wan, Xiaobo;  Yang, Renqiang
Adobe PDF(1694Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:156/49  |  提交时间:2015/11/02
Organic Solar Cells  Bulk Hetero-junction  Conjugated Small Molecules  Electron Donor  Rhodanine Derivative  
High open-circuit voltage solution-processed organic solar cells based on a star-shaped small molecule end-capped with a new rhodanine derivative 期刊论文
SCIENCE CHINA-CHEMISTRY, 2015, 卷号: 58, 期号: 2, 页码: 357-363
作者:  Zhou, Yuanhang;  Chen, Weichao;  Du, Zhengkun;  Zhu, Dangqiang;  Ouyang, Dan;  Han, Liangliang;  Yang, Renqiang
Adobe PDF(1018Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:179/19  |  提交时间:2015/11/02
Organic Solar Cells  Open-circuit Voltage  Triphenylamine  Rhodanine Derivative  
Improving photovoltaic properties of linear small molecules with TPA-DPP segment by tuning their frameworks 期刊论文
SYNTHETIC METALS, 2015, 卷号: 199, 页码: 400-407
作者:  Chen, Jianhua;  Xiao, Manjun;  Meng, Fanyuan;  Duan, Linrui;  Tan, Hua;  Wang, Yafei;  Liu, Yu;  Yang, Renqiang;  Zhu, Weiguo
收藏  |  浏览/下载:63/0  |  提交时间:2015/11/02
Low Band-gap Small Molecules  Diketopyrrolopyrrole  Triphenyl-amine  Anthracene  Organic Solar Cells  
New Benzo[1,2-b:4,5-b ']dithiophene-Based Small Molecules Containing Alkoxyphenyl Side Chains for High Efficiency Solution-Processed Organic Solar Cells 期刊论文
CHEMSUSCHEM, 2014, 卷号: 7, 期号: 12, 页码: 3319-3327
作者:  Du, Zhengkun;  Chen, Weichao;  Wen, Shuguang;  Qiao, Shanlin;  Liu, Qian;  Ouyang, Dan;  Wang, Ning;  Bao, Xichang;  Yang, Renqiang
收藏  |  浏览/下载:74/0  |  提交时间:2015/11/02
Donor-acceptor Systems  Energy Conversion  Organic Solar Cells  Small Molecules  Thin Films  
D-A-Ar-type small molecules with enlarged pi-system of phenanthrene at terminal for high-performance solution processed organic solar cells 期刊论文
ORGANIC ELECTRONICS, 2014, 卷号: 15, 期号: 6, 页码: 1173-1183
作者:  Zhang, Youming;  Tan, Hua;  Xiao, Manjun;  Bao, Xichang;  Tao, Qiang;  Wang, Yafei;  Liu, Yu;  Yang, Renqiang;  Zhu, Weiguo
Adobe PDF(2764Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:103/32  |  提交时间:2015/11/02
Donor-acceptor  Phenanthrene  Diketopyrrolopyrrole  Triphenylamine  Organic Solar Cells