QIBEBT-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共5条,第1-5条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
In vitro method for prediction of plaque reduction by dentifrice 期刊论文
JOURNAL OF MICROBIOLOGICAL METHODS, 2015, 卷号: 118, 期号: 1, 页码: 85-92
作者:  Tepper, Bruce;  Howard, Brian;  Schnell, Daniel;  Mills, Lisa;  Xu, Jian
Adobe PDF(754Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:140/36  |  提交时间:2015/12/29
Oral Biofilm  Biofilm Cleaning  454 Pyrosequencing  
Microbial Community Changes Along a Land-Use Gradient of Desert Soil Origin 期刊论文
PEDOSPHERE, 2012, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 593-603
作者:  Wang Bao-Zhan;  Zhang Cai-Xia;  Liu Ji-Liang;  Zeng Xiao-Wei;  Li Feng-Rui;  Wu Yu-Cheng;  Lin Xian-Gui;  Xiong Zheng-Qin;  Xu Jian;  Jia Zhong-Jun
收藏  |  浏览/下载:77/0  |  提交时间:2015/11/02
Amoa  Ecosystem Functions  Land-use Type  Polymerase Chain Reaction  Pyrosequencing  
Performances of two biotrickling filters in treating H2S-containing waste gases and analysis of corresponding bacterial communities by pyrosequencing 期刊论文
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2012, 卷号: 95, 期号: 6, 页码: 1633-1641
作者:  Li, Jianjun;  Ye, Guangyun;  Sun, Duanfang;  Sun, Guoping;  Zeng, Xiaowei;  Xu, Jian;  Liang, Shizhong
收藏  |  浏览/下载:38/0  |  提交时间:2015/11/02
Hydrogen Sulfide  Biotrickling Filter  Bacterial Community  Pyrosequencing  
Autotrophic growth of nitrifying community in an agricultural soil 期刊论文
ISME JOURNAL, 2011, 卷号: 5, 期号: 7, 页码: 1226-1236
作者:  Xia, Weiwei;  Zhang, Caixia;  Zeng, Xiaowei;  Feng, Youzhi;  Weng, Jiahua;  Lin, Xiangui;  Zhu, Jianguo;  Xiong, Zhengqin;  Xu, Jian;  Cai, Zucong;  Jia, Zhongjun
收藏  |  浏览/下载:379/0  |  提交时间:2015/11/02
Stable Isotope Probing  Pyrosequencing  Ammonia-oxidizing Archaea  Ammonia-oxidizing Bacteria  Nitrite-oxidizing Bacteria  Agricultural Soil  
Preliminary characterization of the oral microbiota of Chinese adults with and without gingivitis 期刊论文
BMC ORAL HEALTH, 2011, 卷号: 11, 期号: 11
作者:  Huang, Shi;  Yang, Fang;  Zeng, Xiaowei;  Chen, Jie;  Li, Rui;  Wen, Ting;  Li, Chun;  Wei, Wei;  Liu, Jiquan;  Chen, Lan;  Davis, Catherine;  Xu, Jian
浏览  |  Adobe PDF(489Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:310/29  |  提交时间:2012/06/01
Oral Microbiota  Gingivitis  Saliva  Plaque  Pyrosequencing