QIBEBT-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共82条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Raman-Activated Droplet Sorting (RADS) for Label-Free High-Throughput Screening of Microalgal Single-Cells 期刊论文
ANALYTICAL CHEMISTRY, 2017, 卷号: 89, 期号: 22, 页码: 12569-12577
作者:  Wang, Xixian;  Ren, Lihui;  Su, Yetian;  Ji, Yuetong;  Liu, Yaoping;  Li, Chunyu;  Li, Xunrong;  Zhang, Yi;  Wang, Wei;  Hu, Qiang;  Han, Danxiang;  Xu, Jian;  Ma, Bo
Adobe PDF(4944Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:143/72  |  提交时间:2018/01/05
In vitro method for prediction of plaque reduction by dentifrice 期刊论文
JOURNAL OF MICROBIOLOGICAL METHODS, 2015, 卷号: 118, 期号: 1, 页码: 85-92
作者:  Tepper, Bruce;  Howard, Brian;  Schnell, Daniel;  Mills, Lisa;  Xu, Jian
Adobe PDF(754Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:131/34  |  提交时间:2015/12/29
Oral Biofilm  Biofilm Cleaning  454 Pyrosequencing  
Lineage-specific chromatin signatures reveal a regulator of lipid metabolism in microalgae 期刊论文
NATURE PLANTS, 2015, 卷号: 1, 期号: 8
作者:  Ngan, Chew Yee;  Wong, Chee-Hong;  Choi, Cindy;  Yoshinaga, Yuko;  Louie, Katherine;  Jia, Jing;  Chen, Cindy;  Bowen, Benjamin;  Cheng, Haoyu;  Leonelli, Lauriebeth;  Kuo, Rita;  Baran, Richard;  Garcia-Cerdan, Jose G.;  Pratap, Abhishek;  Wang, Mei;  Lim, Joanne;  Tice, Hope;  Daum, Chris;  Xu, Jian;  Northen, Trent;  Visel, Axel;  Bristow, James;  Niyogi, Krishna K.;  Wei, Chia-Lin
收藏  |  浏览/下载:149/0  |  提交时间:2015/12/29
Phytohormones in microalgae: a new opportunity for microalgal biotechnology? 期刊论文
TRENDS IN PLANT SCIENCE, 2015, 卷号: 20, 期号: 5, 页码: 273-282
作者:  Lu, Yandu;  Xu, Jian
收藏  |  浏览/下载:95/0  |  提交时间:2015/11/02
Phytohormone System  Microalgae  Plant Evolution  Genetic Engineering  
Cellulosome stoichiometry in Clostridium cellulolyticum is regulated by selective RNA processing and stabilization 期刊论文
NATURE COMMUNICATIONS, 2015, 卷号: 6
作者:  Xu, Chenggang;  Huang, Ranran;  Teng, Lin;  Jing, Xiaoyan;  Hu, Jianqiang;  Cui, Guzhen;  Wang, Yilin;  Cui, Qiu;  Xu, Jian
收藏  |  浏览/下载:110/0  |  提交时间:2015/11/02
Magnetic nanoparticle-mediated isolation of functional bacteria in a complex microbial community 期刊论文
ISME JOURNAL, 2015, 卷号: 9, 期号: 3, 页码: 603-614
作者:  Zhang, Dayi;  Berry, James P.;  Zhu, Di;  Wang, Yun;  Chen, Yin;  Jiang, Bo;  Huang, Shi;  Langford, Harry;  Li, Guanghe;  Davison, Paul A.;  Xu, Jian;  Aries, Eric;  Huang, Wei E.
Adobe PDF(2216Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:119/34  |  提交时间:2015/11/02
Raman-Activated Cell Sorting Based on Dielectrophoretic Single-Cell Trap and Release 期刊论文
ANALYTICAL CHEMISTRY, 2015, 卷号: 87, 期号: 4, 页码: 2282-2289
作者:  Zhang, Peiran;  Ren, Lihui;  Zhang, Xu;  Shan, Yufei;  Wang, Yun;  Ji, Yuetong;  Yin, Huabing;  Huang, Wei E.;  Xu, Jian;  Ma, Bo
收藏  |  浏览/下载:112/0  |  提交时间:2015/11/02
Molecular mechanisms for photosynthetic carbon partitioning into storage neutral lipids in Nannochloropsis oceanica under nitrogen-depletion conditions 期刊论文
ALGAL RESEARCH-BIOMASS BIOFUELS AND BIOPRODUCTS, 2015, 卷号: 7, 页码: 66-77
作者:  Jia, Jing;  Han, Danxiang;  Gerken, Henri G.;  Li, Yantao;  Sommerfeld, Milton;  Hu, Qiang;  Xu, Jian
收藏  |  浏览/下载:88/0  |  提交时间:2015/11/02
Nannochloropsis  Carbon Partitioning  Storage Carbohydrates  Lipidomes  Membrane Lipids  
Towards high-throughput microfluidic Raman-activated cell sorting (vol 140, pg 6163, 2015) 期刊论文
ANALYST, 2015, 卷号: 140, 期号: 19, 页码: 6758-6758
作者:  Zhang, Qiang;  Zhang, Peiran;  Gou, Honglei;  Mou, Chunbo;  Huang, Wei E.;  Yang, Menglong;  Xu, Jian;  Ma, Bo
收藏  |  浏览/下载:112/0  |  提交时间:2015/11/03
Precise quantitative addition of multiple reagents into droplets in sequence using glass fiber-induced droplet coalescence 期刊论文
ANALYST, 2015, 卷号: 140, 期号: 3, 页码: 701-705
作者:  Li, Chunyu;  Xu, Jian;  Ma, Bo
收藏  |  浏览/下载:92/0  |  提交时间:2015/11/02