QIBEBT-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Coaxial NixCo2x(OH)(6x)/TiN Nanotube Arrays as Supercapacitor Electrodes 期刊论文
ACS NANO, 2013, 卷号: 7, 期号: 6, 页码: 5430-5436
作者:  Shang, Chaoqun;  Dong, Shanmu;  Wang, Shan;  Xiao, Dongdong;  Han, Pengxian;  Wang, Xiaogang;  Gu, Lin;  Cui, Guanglei
Adobe PDF(3699Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:128/38  |  提交时间:2015/11/02
Nixco2x(Oh)(6x)  Tin Nta  Self-standing Electrode  Supercapacitors  Pseudocapacitive Performance  
A renewable bamboo carbon/polyaniline composite for a high-performance supercapacitor electrode material 期刊论文
JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY, 2012, 卷号: 16, 期号: 3, 页码: 877-882
作者:  Zhou, Xinhong;  Li, Lanfeng;  Dong, Shanmu;  Chen, Xiao;  Han, Pengxian;  Xu, Hongxia;  Yao, Jianhua;  Shang, Chaoqun;  Liu, Zhihong;  Cui, Guanglei
浏览  |  Adobe PDF(238Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:486/64  |  提交时间:2012/09/18
Bamboo Carbon  Polyaniline  Composite  Supercapacitors  Electrodeposition  
Exfoliated graphite nanosheets/carbon nanotubes hybrid materials for superior performance supercapacitors 期刊论文
JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY, 2011, 卷号: 15, 期号: 6, 页码: 1179-1184
作者:  Wang, Haibo;  Liu, Zhihong;  Chen, Xiao;  Han, Pengxian;  Dong, Shanmu;  Cui, Guanglei
浏览  |  Adobe PDF(468Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:454/76  |  提交时间:2011/09/09
Exfoliated-graphite Nanosheets  Carbon Nanotubes  Hybrid  Conducting Networks  Supercapacitors  
Facile Preparation of Mesoporous Titanium Nitride Microspheres for Electrochemical Energy Storage 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2011, 卷号: 3, 期号: 1, 页码: 93-98
作者:  Dong, Shanmu;  Chen, Xiao;  Gu, Lin;  Zhou, Xinhong;  Xu, Hongxia;  Wang, Haibo;  Liu, Zhihong;  Han, Pengxian;  Yao, Jianhua;  Wang, Li;  Cui, Guanglei;  Chen, Liquan
浏览  |  Adobe PDF(962Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:510/94  |  提交时间:2011/09/09
Titanium Nitride  Mesoporous Spheres  Cyanamide  Template-free Method  Supercapacitors  Electrochemical Performance