QIBEBT-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
CuInS2 Nanocrystals/PEDOT:PSS Composite Counter Electrode for Dye-Sensitized Solar Cells 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2012, 卷号: 4, 期号: 11, 页码: 6242-6246
作者:  Zhang, Zhongyi;  Zhang, Xiaoying;  Xu, Hongxia;  Liu, Zhihong;  Pang, Shuping;  Zhou, Xinhong;  Dong, Shanmu;  Chen, Xiao;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:62/0  |  提交时间:2015/11/02
Counter Electrode  Cuins2  Dye-sensitized Solar Cells  Poly(Styrenesulfonate)-doped Poly(3  Composite Film  4-ethylenedioxythiophene)  
Nanostructured Titanium Nitride/PEDOT:PSS Composite Films As Counter Electrodes of Dye-Sensitized Solar Cells 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2012, 卷号: 4, 期号: 2, 页码: 1087-1092
作者:  Xu, Hongxia;  Zhang, Xiaoying;  Zhang, Chuanjian;  Liu, Zhihong;  Zhou, Xinhong;  Pang, Shuping;  Chen, Xiao;  Dong, Shanmu;  Zhang, Zhongyi;  Zhang, Lixue;  Han, Pengxian;  Wang, Xiaogang;  Cui, Guanglei
浏览  |  Adobe PDF(1307Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:318/53  |  提交时间:2012/06/11
Nanostructured Titanium Nitride  Composite Film  Polystyrenesulfonate-doped Poly (3  Counter Electrode  4-ethylene-dioxythiophene)  Dye-sensitized Solar Cell  Photovoltaic Performance