QIBEBT-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Molybdenum nitride/nitrogen-doped graphene hybrid material for lithium storage in lithium ion batteries 期刊论文
ELECTROCHIMICA ACTA, 2014, 卷号: 150, 页码: 15-22
作者:  Zhang, Botao;  Cui, Guanglei;  Zhang, Kejun;  Zhang, Lixue;  Han, Pengxian;  Dong, Shanmu
收藏  |  浏览/下载:59/0  |  提交时间:2015/11/02
Molybdenum Nitride  Nitrogen-doped Graphene Nanosheets  Hybrid  Anode Material  Lithium Ion Batteries  
Electrostatic assembly of mesoporous Li4Ti5O12/graphene hybrid as high-rate anode materials 期刊论文
SCRIPTA MATERIALIA, 2013, 卷号: 69, 期号: 2, 页码: 171-174
作者:  Pang, Shuping;  Zhao, Yunyan;  Zhang, Chuanjian;  Zhang, Qinghua;  Gu, Lin;  Zhou, Xinhong;  Li, Guicun;  Cui, Guanglei
浏览  |  Adobe PDF(851Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:436/43  |  提交时间:2014/03/21
Nanocomposite  Self-assembly  Electrochemistry  Anode Material  Lithium-ion Batteries  
Synthesis of Nitrogen-Doped MnO/Graphene Nanosheets Hybrid Material for Lithium Ion Batteries 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2012, 卷号: 4, 期号: 2, 页码: 658-664
作者:  Zhang, Kejun;  Han, Pengxian;  Gu, Lin;  Zhang, Lixue;  Liu, Zhihong;  Kong, Qingshan;  Zhang, Chuanjian;  Dong, Shanmu;  Zhang, Zhongyi;  Yao, Jianhua;  Xu, Hongxia;  Cui, Guanglei;  Chen, Liquan
浏览  |  Adobe PDF(2653Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:429/119  |  提交时间:2012/06/11
Nitrogen-doped Mno  Nitrogen-doped Graphene Nanosheets  Surface Defects  Anode Material  Lithium Ion Batteries