QIBEBT-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共130条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A promising bulky anion based lithium borate salt for lithium metal batteries 期刊论文
CHEMICAL SCIENCE, 2018, 卷号: 9, 期号: 14, 页码: 3451-3458
作者:  Qiao, Lixin;  Cui, Zili;  Chen, Bingbing;  Xu, Gaojie;  Zhang, Zhonghua;  Ma, Jun;  Du, Huiping;  Liu, Xiaochen;  Huang, Suqi;  Tang, Kun;  Dong, Shanmu;  Zhou, Xinhong;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2018/09/06
Prescribing Functional Additives for Treating the Poor Performances of High-Voltage (5 V-class) LiNi0.5Mn1.5O4/MCMB Li-Ion Batteries 期刊论文
ADVANCED ENERGY MATERIALS, 2018, 卷号: 8, 期号: 9
作者:  Xu, Gaojie;  Pang, Chunguang;  Chen, Bingbing;  Ma, Jun;  Wang, Xiao;  Chai, Jingchao;  Wang, Qingfu;  An, Weizhong;  Zhou, Xinhong;  Cui, Guanglei;  Chen, Liquan
收藏  |  浏览/下载:26/0  |  提交时间:2018/09/06
Functional Additives Combination  High-voltage Li-ion Batteries  Solid-electrolyte Interface Analysis  Synergistic Effect  Well-treated Performances  
Stable cycling of lithium-sulfur battery enabled by a reliable gel polymer electrolyte rich in ester groups 期刊论文
JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 2018, 卷号: 550, 页码: 399-406
作者:  Du, Huiping;  Li, Shizhen;  Qu, Hongtao;  Lu, Boyang;  Wang, Xiaogang;  Chai, Jingchao;  Zhang, Huanrui;  Ma, Jun;  Zhang, Zhonghua;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2018/09/06
Gel Polymer Electrolyte  Ester Groups  Stable Cycling  Shuttle Effect  Sei Film  
Graphene-wrapped iron carbide nanoparticles as Pt-free counter electrode towards dye-sensitized solar cells via magnetic field induced self-assembly 期刊论文
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY, 2018, 卷号: 355, 页码: 48-54
作者:  Xu, Hongxia;  Zhang, Chuanjian;  Yao, Jianhua;  Pang, Shuping;  Zhou, Xinhong;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/09/06
Iron Carbide  Graphene  Counter Electrode  Dye-sensitized Solar Cell  
Multifunctional Sandwich-Structured Electrolyte for High-Performance Lithium-Sulfur Batteries 期刊论文
ADVANCED SCIENCE, 2018, 卷号: 5, 期号: 3
作者:  Qu, Hongtao;  Zhang, Jianjun;  Du, Aobing;  Chen, Bingbing;  Chai, Jingchao;  Xue, Nan;  Wang, Longlong;  Qiao, Lixin;  Wang, Chen;  Zang, Xiao;  Yang, Jinfeng;  Wang, Xiaogang;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/09/06
Cellulose Nonwoven Materials  Lithium-sulfur Batteries  Multifunctional Materials  Nanocarbon Black  Sandwich-structured Electrolytes  
An insight into intrinsic interfacial properties between Li metals and Li10GeP2S12 solid electrolytest 期刊论文
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, 2017, 卷号: 19, 期号: 46, 页码: 31436-31442
作者:  Chen, Bingbing;  Ju, Jiangwei;  Ma, Jun;  Zhang, Jianjun;  Xiao, Ruijuan;  Cui, Guanglei;  Chen, Liquan
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/09/06
High energy density sodium-ion capacitors through co-intercalation mechanism in diglyme-based electrolyte system 期刊论文
JOURNAL OF POWER SOURCES, 2015, 卷号: 297, 期号: 1, 页码: 457-463
作者:  Han, Pengxian;  Han, Xiaoqi;  Yao, Jianhua;  Zhang, Lixue;  Cao, Xiaoyan;  Huang, Changshui;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:213/0  |  提交时间:2015/11/03
Sodium Ion Capacitor  Co-intercalation  Diglyme  Energy Storage  
Recent Progress in Cellulose-based Composite Separators for High Performance Lithium Ion Batteries 期刊论文
ACTA POLYMERICA SINICA, 2015, 期号: 11, 页码: 1246-1257
作者:  Liu, Zhi-hong;  Chai, Jing-chao;  Zhang, Jian-jun;  Cui, Guang-lei
收藏  |  浏览/下载:216/0  |  提交时间:2016/01/15
Lithium Ion Batteries  Separator  Cellulose  Composite  
Additive-Modulated Evolution of HC(NH2)(2)PbI3 Black Polymorph for Mesoscopic Perovskite Solar Cells 期刊论文
CHEMISTRY OF MATERIALS, 2015, 卷号: 27, 期号: 20, 页码: 7149-7155
作者:  Wang, Zaiwei;  Zhou, Yuanyuan;  Pang, Shuping;  Xiao, Zewen;  Zhang, Jiliang;  Chai, Wenqiang;  Xu, Hongxia;  Liu, Zhihong;  Padture, Nitin P.;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:141/0  |  提交时间:2015/12/29
NASICON-Structured NaSn2(PO4)(3) with Excellent High-Rate Properties as Anode Material for Lithium Ion Batteries 期刊论文
CHEMISTRY OF MATERIALS, 2015, 卷号: 27, 期号: 19, 页码: 6668-6674
作者:  Hu, Pu;  Ma, Jun;  Wang, Tianshi;  Qin, Bingsheng;  Zhang, Chuanjian;  Shang, Chaoqun;  Zhao, Jianghui;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:123/0  |  提交时间:2015/11/17