QIBEBT-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Aqueous-phase hydrogenation of biomass-derived itaconic acid to methyl-gamma-butyrolactone over Pd/C catalysts: Effect of pretreatments of active carbon 期刊论文
CATALYSIS COMMUNICATIONS, 2015, 卷号: 61, 页码: 92-96
作者:  Li, Sha;  Wang, Xicheng;  Liu, Xiaoran;  Xu, Guoqiang;  Han, Sheng;  Mu, Xindong
收藏  |  浏览/下载:165/0  |  提交时间:2015/11/02
Biomass  Itaconic Acid  Methyl-gamma-butyrolactone  Hydrogenation  Pd/c  
Selective hydrogenation of D-glucose to D-sorbitol over Ru/ZSM-5 catalysts 期刊论文
CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS, 2014, 卷号: 35, 期号: 5, 页码: 733-740
作者:  Guo, Xingcui;  Wang, Xicheng;  Guan, Jing;  Chen, Xiufang;  Qin, Zhangfeng;  Mu, Xindong;  Xian, Mo
收藏  |  浏览/下载:90/0  |  提交时间:2015/11/02
Hydrogenation  D-glucose  D-sorbitol  Ruthenium  Zsm-5  
Efficient conversion of microcrystalline cellulose to 1,2-alkanediols over supported Ni catalysts 期刊论文
GREEN CHEMISTRY, 2012, 卷号: 14, 期号: 3, 页码: 758-765
作者:  Wang, Xicheng;  Meng, Lingqian;  Wu, Feng;  Jiang, Yijun;  Wang, Lei;  Mu, Xindong
浏览  |  Adobe PDF(528Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:538/62  |  提交时间:2012/05/24
:Cu-zno Catalysts  Ethylene-glycol  Selective Hydrogenolysis  Carbide Catalysts  Biomass  Chemicals  Transformation  Hydrogenation  Hydrocarbons  Glycerol