QIBEBT-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Biosynthesis and production of sabinene: current state and perspectives 期刊论文
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2018, 卷号: 102, 期号: 4, 页码: 1535-1544
作者:  Cao, Yujin;  Zhang, Haibo;  Liu, Hui;  Liu, Wei;  Zhang, Rubing;  Xian, Mo;  Liu, Huizhou
收藏  |  浏览/下载:25/0  |  提交时间:2018/09/06
Sabinene  Terpene Biosynthetic Pathway  Sabinene Synthase  Microbial Production  
High titer mevalonate fermentation and its feeding as a building block for isoprenoids (isoprene and sabinene) production in engineered Escherichia coli 期刊论文
PROCESS BIOCHEMISTRY, 2017, 卷号: 62, 页码: 1-9
作者:  Liu, Hui;  Cheng, Tao;  Zou, Huibin;  Zhang, Haibo;  Xu, Xin;  Sun, Chao;  Aboulnaga, Elhussiny;  Cheng, Zhongkai;  Zhao, Guang;  Xian, Mo
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/09/06
Mevalonate  Isoprene  Sabinene  Betaine  Biosynthesis  
Microbial production of sabinene-a new terpene-based precursor of advanced biofuel 期刊论文
MICROBIAL CELL FACTORIES, 2014, 卷号: 13, 期号: 1, 页码: 1
作者:  Zhang, Haibo;  Liu, Qiang;  Cao, Yujin;  Feng, Xinjun;  Zheng, Yanning;  Zou, Huibin;  Liu, Hui;  Yang, Jianming;  Xian, Mo
Adobe PDF(459Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:98/13  |  提交时间:2015/11/02
Sabinene  Geranyl Diphosphate Synthase  Sabinene Synthase  Escherichia Coli