QIBEBT-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共5条,第1-5条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Production of isoprene, one of the high-density fuel precursors, from peanut hull using the high-efficient lignin-removal pretreatment method 期刊论文
BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS, 2017, 卷号: 10
作者:  Wang, Sumeng;  Wang, Zhaobao;  Wang, Yongchao;  Nie, Qingjuan;  Yi, Xiaohua;  Ge, Wei;  Yang, Jianming;  Xian, Mo
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/09/06
Isoprene  Peanut Hull  Pretreatment  Phosphoric Acid/hydrogen Peroxide  Lignin Removal  Enzymatic Hydrolysis Efficiency  
High titer mevalonate fermentation and its feeding as a building block for isoprenoids (isoprene and sabinene) production in engineered Escherichia coli 期刊论文
PROCESS BIOCHEMISTRY, 2017, 卷号: 62, 页码: 1-9
作者:  Liu, Hui;  Cheng, Tao;  Zou, Huibin;  Zhang, Haibo;  Xu, Xin;  Sun, Chao;  Aboulnaga, Elhussiny;  Cheng, Zhongkai;  Zhao, Guang;  Xian, Mo
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/09/06
Mevalonate  Isoprene  Sabinene  Betaine  Biosynthesis  
A novel MVA-mediated pathway for isoprene production in engineered E. coli 期刊论文
BMC Biotechnology, 2016, 卷号: 16, 期号: 1
作者:  Yang,Jianming;  Nie,Qingjuan;  Liu,Hui;  Xian,Mo;  Liu,Huizhou
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/12/21
Isoprene  MVA-mediated pathway  OleTJE  OhyAEM  E. coli  
Bio-isoprene production using exogenous MVA pathway and isoprene synthase in Escherichia coli 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2012, 卷号: 104, 期号: 104, 页码: 642-647
作者:  Yang, Jianming;  Zhao, Guang;  Sun, Yuanzhang;  Zheng, Yanning;  Jiang, Xinglin;  Liu, Wei;  Xian, Mo
浏览  |  Adobe PDF(541Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:341/123  |  提交时间:2014/03/27
Isoprene  Mva Pathway  Isoprene Synthase  Escherichia Coli  
Biosynthesis of isoprene in Escherichia coli via methylerythritol phosphate (MEP) pathway 期刊论文
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2011, 卷号: 90, 期号: 6, 页码: 1915-1922
作者:  Zhao, Yaru;  Yang, Jianming;  Qin, Bo;  Li, Yonghao;  Sun, Yuanzhang;  Su, Sizheng;  Xian, Mo
浏览  |  Adobe PDF(375Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:445/110  |  提交时间:2012/11/07
Isoprene  Biosynthesis  Escherichia Coli  Mep Pathway