QIBEBT-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共5条,第1-5条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Pullulan production from synthetic medium by a new mutant of Aureobasidium pullulans 期刊论文
PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY, 2017, 卷号: 47, 期号: 10, 页码: 963-969
作者:  Chen, Guoqiang;  Wang, Jiming;  Su, Yulong;  Zhu, Youshuang;  Zhang, Ge;  Zhao, Hongwei;  Liu, Haobao;  Yang, Ying;  Nian, Rui;  Zhang, Haibo;  Wei, Yuxi;  Xian, Mo
收藏  |  浏览/下载:30/0  |  提交时间:2018/09/06
Aureobasidium Pullulans  Fermentation Conditions  Ftir  Nmr  Pullulan  Tlc  
Optimization of fatty alcohol biosynthesis pathway for selectively enhanced production of C12/14 and C16/18 fatty alcohols in engineered Escherichia coli 期刊论文
MICROBIAL CELL FACTORIES, 2012, 卷号: 11, 期号: 1, 页码: 65
作者:  Zheng, Yan-Ning;  Li, Ling-Ling;  Liu, Qiang;  Yang, Jian-Ming;  Wang, Xiang-Wei;  Liu, Wei;  Xu, Xin;  Liu, Hui;  Zhao, Guang;  Xian, Mo
浏览  |  Adobe PDF(258Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:258/54  |  提交时间:2014/03/27
Fatty Alcohol  Escherichia Coli  Pathway Optimization  Selective Production  Fermentation  
Optimization of the medium for streptolydigin production by Streptomyces lydicus AS 4.2501 with precursor feeding using response surface methodology 期刊论文
JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS, 2010, 卷号: 41, 期号: 3, 页码: 252-258
作者:  Li, Liang-zhi;  Zheng, Hui;  Xian, Mo
浏览  |  Adobe PDF(627Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:724/36  |  提交时间:2011/09/09
Response Surface Methodology  Fermentation  Streptolydigin  Optimization  Streptomyces Lydicus  
Problems with the microbial production of butanol 期刊论文
JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, 2009, 卷号: 36, 期号: 9, 页码: 1127-1138
作者:  Zheng, Yan-Ning;  Li, Liang-Zhi;  Xian, Mo;  Ma, Yu-Jiu;  Yang, Jian-Ming;  Xu, Xin;  He, Dong-Zhi
浏览  |  Adobe PDF(643Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:287/38  |  提交时间:2011/09/09
Butanol  Fermentation  Metabolic Engineering  Clostridia  E. Coli  Recovery Techniques  
Biosynthetic pathways for 3-hydroxypropionic acid production 期刊论文
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2009, 卷号: 82, 期号: 6, 页码: 995-1003
作者:  Jiang, Xinglin;  Meng, Xin;  Xian, Mo
浏览  |  Adobe PDF(214Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:590/264  |  提交时间:2011/09/09
3-hydroxypropionic Acid  Pathway  Fermentation  Thermodynamics