QIBEBT-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共7条,第1-7条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Systematic Engineering for Improved Carbon Economy in the Biosynthesis of Polyhydroxyalkanoates and Isoprenoids 期刊论文
MATERIALS, 2018, 卷号: 11, 期号: 8, 页码: 14
作者:  Zou, Huibin;  Zhang, Tongtong;  Li, Lei;  Huang, Jingling;  Zhang, Nan;  Shi, Mengxun;  Hao, He;  Xian, Mo
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/12/21
biosynthesis  carbon economy  polyhydroxyalkanoates  isoprenoids  
High titer mevalonate fermentation and its feeding as a building block for isoprenoids (isoprene and sabinene) production in engineered Escherichia coli 期刊论文
PROCESS BIOCHEMISTRY, 2017, 卷号: 62, 页码: 1-9
作者:  Liu, Hui;  Cheng, Tao;  Zou, Huibin;  Zhang, Haibo;  Xu, Xin;  Sun, Chao;  Aboulnaga, Elhussiny;  Cheng, Zhongkai;  Zhao, Guang;  Xian, Mo
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/09/06
Mevalonate  Isoprene  Sabinene  Betaine  Biosynthesis  
Utilization of alkaline phosphatase PhoA in the bioproduction of geraniol by metabolically engineered Escherichia coli 期刊论文
BIOENGINEERED, 2015, 卷号: 6, 期号: 5, 页码: 288-293
作者:  Liu, Wei;  Zhang, Rubing;  Tian, Ning;  Xu, Xin;  Cao, Yujing;  Xian, Mo;  Liu, Huizhou
收藏  |  浏览/下载:136/0  |  提交时间:2015/11/11
Biosynthesis  Engineered Escherichia Coli  Geraniol  Phoa  Phosphatase  
Characterization of D-xylonate dehydratase YjhG from Escherichia coli 期刊论文
BIOENGINEERED, 2015, 卷号: 6, 期号: 4, 页码: 227-232
作者:  Jiang, Yudong;  Liu, Wei;  Cheng, Tao;  Cao, Yujin;  Zhang, Rubing;  Xian, Mo
收藏  |  浏览/下载:80/0  |  提交时间:2015/11/02
Biosynthesis  D-xylonate Dehydratase  Escherichia Coli  Yjhg  1  2  4-butanetriol  
De-novo synthesis of 2-phenylethanol by Enterobacter sp CGMCC 5087 期刊论文
BMC BIOTECHNOLOGY, 2014, 卷号: 14
作者:  Zhang, Haibo;  Cao, Mingle;  Jiang, Xinglin;  Zou, Huibin;  Wang, Cong;  Xu, Xin;  Xian, Mo
收藏  |  浏览/下载:102/0  |  提交时间:2015/11/02
2 Phenylethanol  Biosynthesis  Ehrlich Pathway  Enterobacter Sp  
De-novo synthesis of 2-phenylethanol by Enterobactersp. CGMCC 5087 期刊论文
BMC Biotechnology, 2014, 卷号: 14, 期号: 1
作者:  Zhang,Haibo;  Cao,Mingle;  Jiang,Xinglin;  Zou,Huibin;  Wang,Cong;  Xu,Xin;  Xian,Mo
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/12/21
2-Phenylethanol  Biosynthesis  Ehrlich pathway  Enterobacter sp  
Biosynthesis of isoprene in Escherichia coli via methylerythritol phosphate (MEP) pathway 期刊论文
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2011, 卷号: 90, 期号: 6, 页码: 1915-1922
作者:  Zhao, Yaru;  Yang, Jianming;  Qin, Bo;  Li, Yonghao;  Sun, Yuanzhang;  Su, Sizheng;  Xian, Mo
浏览  |  Adobe PDF(375Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:445/110  |  提交时间:2012/11/07
Isoprene  Biosynthesis  Escherichia Coli  Mep Pathway