QIBEBT-IR

浏览/检索结果: 共17条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Prescribing Functional Additives for Treating the Poor Performances of High-Voltage (5 V-class) LiNi0.5Mn1.5O4/MCMB Li-Ion Batteries 期刊论文
ADVANCED ENERGY MATERIALS, 2018, 卷号: 8, 期号: 9
作者:  Xu, Gaojie;  Pang, Chunguang;  Chen, Bingbing;  Ma, Jun;  Wang, Xiao;  Chai, Jingchao;  Wang, Qingfu;  An, Weizhong;  Zhou, Xinhong;  Cui, Guanglei;  Chen, Liquan
收藏  |  浏览/下载:39/0  |  提交时间:2018/09/06
Functional Additives Combination  High-voltage Li-ion Batteries  Solid-electrolyte Interface Analysis  Synergistic Effect  Well-treated Performances  
Stable cycling of lithium-sulfur battery enabled by a reliable gel polymer electrolyte rich in ester groups 期刊论文
JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 2018, 卷号: 550, 页码: 399-406
作者:  Du, Huiping;  Li, Shizhen;  Qu, Hongtao;  Lu, Boyang;  Wang, Xiaogang;  Chai, Jingchao;  Zhang, Huanrui;  Ma, Jun;  Zhang, Zhonghua;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:33/0  |  提交时间:2018/09/06
Gel Polymer Electrolyte  Ester Groups  Stable Cycling  Shuttle Effect  Sei Film  
Multifunctional Sandwich-Structured Electrolyte for High-Performance Lithium-Sulfur Batteries 期刊论文
ADVANCED SCIENCE, 2018, 卷号: 5, 期号: 3
作者:  Qu, Hongtao;  Zhang, Jianjun;  Du, Aobing;  Chen, Bingbing;  Chai, Jingchao;  Xue, Nan;  Wang, Longlong;  Qiao, Lixin;  Wang, Chen;  Zang, Xiao;  Yang, Jinfeng;  Wang, Xiaogang;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:29/0  |  提交时间:2018/09/06
Cellulose Nonwoven Materials  Lithium-sulfur Batteries  Multifunctional Materials  Nanocarbon Black  Sandwich-structured Electrolytes  
Li4Ti5O12-based energy conversion and storage systems: Status and prospects 期刊论文
COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2017, 卷号: 343, 页码: 139-184
作者:  Xu, Gaojie;  Han, Pengxian;  Dong, Shanmu;  Liu, Haisheng;  Cui, Guanglei;  Chen, Liquan
收藏  |  浏览/下载:36/0  |  提交时间:2017/12/22
Lithium Titanate Oxide  Li-ion Batteries  Li-ion Capacitors  
An interpenetrating network poly(diethylene glycol carbonate)-based polymer electrolyte for solid state lithium batteries 期刊论文
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2017, 卷号: 5, 期号: 22, 页码: 11124-11130
作者:  Liu, Xiaochen;  Ding, Guoliang;  Zhou, Xinhong;  Li, Shizhen;  He, Weisheng;  Chai, Jingchao;  Pang, Chunguang;  Liu, Zhihong;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:49/0  |  提交时间:2017/12/14
Poly(ethyl alpha-cyanoacrylate)-Based Artificial Solid Electrolyte Interphase Layer for Enhanced Interface Stability of Li Metal Anodes 期刊论文
CHEMISTRY OF MATERIALS, 2017, 卷号: 29, 期号: 11, 页码: 4682-4689
作者:  Hu, Zhenglin;  Zhang, Shu;  Dong, Shanmu;  Li, Wenjun;  Li, Hong;  Cui, Guanglei;  Chen, Liquan
收藏  |  浏览/下载:70/0  |  提交时间:2017/12/14
A Superior Polymer Electrolyte with Rigid Cyclic Carbonate Backbone for Rechargeable Lithium Ion Batteries 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2017, 卷号: 9, 期号: 21, 页码: 17897-17905
作者:  Chai, Jingchao;  Liu, Zhihong;  Zhang, Jianjun;  Sun, Jinran;  Tian, Zeyi;  Ji, Yanying;  Tang, Kun;  Zhou, Xinhong;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2017/12/14
Lithium Ion Battery  Polymer Electrolyte  Poly(Vinylene Carbonate)  Poly(Vinylidene Fluoride-h&Afluoropropylene)  In Situ Polymerization  
Conformal poly(ethyl alpha-cyanoacrylate) nano-coating for improving the interface stability of LiNi0.5Mn1.5O4 期刊论文
ELECTROCHIMICA ACTA, 2017, 卷号: 236, 页码: 221-227
作者:  Liu, Zhaolin;  Hu, Pu;  Ma, Jun;  Qin, Bingsheng;  Zhang, Zhongyi;  Mou, Chunbo;  Yao, Yan;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:35/0  |  提交时间:2017/12/22
Lithium-ion Battery  Interface  Conformal Coating  Polymer Electrolyte  High Voltage Cathode  
Facile and Reliable in Situ Polymerization of Poly(Ethyl Cyanoacrylate)-Based Polymer Electrolytes toward Flexible Lithium Batteries 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2017, 卷号: 9, 期号: 10, 页码: 8737-8741
作者:  Cui, Yanyan;  Chai, Jingchao;  Du, Huiping;  Duan, Yulong;  Xie, Guangwen;  Liu, Zhihong;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:99/0  |  提交时间:2017/06/21
Li-ion Battery  Poly(Ethyl Cyanoacrylate)  In Situ Polymerization Flexible  Polymer Electrolytes  
Sustainable and Superior Heat-Resistant Alginate Nonwoven Separator of LiNi0.5Mn1.5O4/Li Batteries Operated at 55 degrees C 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2017, 卷号: 9, 期号: 4, 页码: 3694-3701
作者:  Wen, Huijie;  Zhang, Jianjun;  Chai, Jingchao;  Ma, Jun;  Yue, Liping;  Dong, Tiantian;  Zang, Xiao;  Liu, Zhihong;  Zhang, Botao;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:66/0  |  提交时间:2017/06/21
Alginate Nonwoven Separator  Sustainable  Heat Resistant  High Voltage  Lithium Batteries