QIBEBT-IR

浏览/检索结果: 共48条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A new yeti crab phylogeny: Vent origins with indications of regional extinction in the East Pacific 期刊论文
PLOS ONE, 2018, 卷号: 13, 期号: 3
作者:  Roterman, Christopher Nicolai;  Lee, Won-Kyung;  Liu, Xinming;  Lin, Rongcheng;  Li, Xinzheng;  Won, Yong-Jin
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/09/06
Spatiotemporal patterns of the macrofaunal community structure in the East China Sea, off the coast of Zhejiang, China, and the impact of the Kuroshio Branch Current 期刊论文
PLOS ONE, 2018, 卷号: 13, 期号: 1
作者:  Xu, Yong;  Yu, Fei;  Li, Xinzheng;  Ma, Lin;  Dong, Dong;  Kou, Qi;  Sui, Jixing;  Gan, Zhibin;  Gong, Lin;  Yang, Mei;  Wang, Yueyun;  Sun, Yue;  Wang, Jinbao;  Wang, Hongfa
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/09/06
Genome-wide characterization of GRAS family genes in Medicago truncatula reveals their evolutionary dynamics and functional diversification 期刊论文
PLOS ONE, 2017, 卷号: 12, 期号: 9
作者:  Zhang, Hailing;  Cao, Yingping;  Shang, Chen;  Lie, Jikai;  Wang, Jianli;  Wu, Zhenying;  Ma, Lichao;  Qi, Tianxiong;  Fu, Chunxiang;  Bai, Zetao;  Hu, Baozhong
收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2017/12/22
Enhanced poly(3-hydroxypropionate) production via beta-alanine pathway in recombinant Escherichia coli 期刊论文
PLOS ONE, 2017, 卷号: 12, 期号: 3
作者:  Lacmata, Stephen Tamekou;  Kuiate, Jules-Roger;  Ding, Yamei;  Xian, Mo;  Liu, Huizhou;  Boudjeko, Thaddee;  Feng, Xinjun;  Zhao, Guang
收藏  |  浏览/下载:62/0  |  提交时间:2017/06/21
Improving the Secretory Expression of an - Galactosidase from Aspergillus niger in Pichia pastoris 期刊论文
PLOS ONE, 2016, 卷号: 11, 期号: 8
作者:  Zheng, Xianliang;  Fang, Bo;  Han, Dongfei;  Yang, Wenxia;  Qi, Feifei;  Chen, Hui;  Li, Shengying
收藏  |  浏览/下载:50/0  |  提交时间:2016/11/14
Photosynthetic Effect in Selenastrum capricornutum Progeny after Carbon-Ion Irradiation 期刊论文
PLOS ONE, 2016, 卷号: 11, 期号: 2
作者:  Wang, Jie;  Li, Xin;  Lu, Dong;  Du, Yan;  Ma, Liang;  Li, Wenjian;  Chen, Jihong;  Li, Fuli;  Fan, Yong;  Hu, Guangrong;  Wang, Jufang
收藏  |  浏览/下载:69/0  |  提交时间:2016/05/11
Ultrasonic and Thermal Pretreatments on Anaerobic Digestion of Petrochemical Sludge: Dewaterability and Degradation of PAHs 期刊论文
PLOS ONE, 2015, 卷号: 10, 期号: 9
作者:  Zhou, Jun;  Xu, Weizhong;  Wong, Jonathan W. C.;  Yong, Xiaoyu;  Yan, Binghua;  Zhang, Xueying;  Jia, Honghua
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/09/06
Stress Tolerance Variations in Saccharomyces cerevisiae Strains from Diverse Ecological Sources and Geographical Locations 期刊论文
PLOS ONE, 2015, 卷号: 10, 期号: 8
作者:  Zheng, Yan-Lin;  Wang, Shi-An
收藏  |  浏览/下载:56/0  |  提交时间:2015/11/02
Comparative Analysis of Duckweed Cultivation with Sewage Water and SH Media for Production of Fuel Ethanol 期刊论文
PLOS ONE, 2014, 卷号: 9, 期号: 12, 页码: 1
作者:  Yu, Changjiang;  Sun, Changjiang;  Yu, Li;  Zhu, Ming;  Xu, Hua;  Zhao, Jinshan;  Ma, Yubin;  Zhou, Gongke
Adobe PDF(375Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:112/27  |  提交时间:2015/11/02
Horizontal and Vertical Distribution of Marine Virioplankton: A Basin Scale Investigation Based on a Global Cruise 期刊论文
PLOS ONE, 2014, 卷号: 9, 期号: 11
作者:  Liang, Yantao;  Li, Li;  Luo, Tingwei;  Zhang, Yao;  Zhang, Rui;  Jiao, Nianzhi
收藏  |  浏览/下载:66/0  |  提交时间:2015/11/02