QIBEBT-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共11条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
High energy density sodium-ion capacitors through co-intercalation mechanism in diglyme-based electrolyte system 期刊论文
JOURNAL OF POWER SOURCES, 2015, 卷号: 297, 期号: 1, 页码: 457-463
作者:  Han, Pengxian;  Han, Xiaoqi;  Yao, Jianhua;  Zhang, Lixue;  Cao, Xiaoyan;  Huang, Changshui;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:223/0  |  提交时间:2015/11/03
Sodium Ion Capacitor  Co-intercalation  Diglyme  Energy Storage  
Engineering Vertical Aligned MoS2 on Graphene Sheet Towards Thin Film Lithium Ion Battery 期刊论文
ELECTROCHIMICA ACTA, 2015, 卷号: 178, 页码: 476-483
作者:  He, Jianjiang;  Zhang, Chuanjian;  Du, Huiping;  Zhang, Shengliang;  Hu, Pu;  Zhang, Zhonghua;  Ma, Yulei;  Huang, Changshui;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:183/0  |  提交时间:2015/11/03
Vertical Aligned Mos2 Graphene  Lithium Ion Batteries  Cvd Method  Thin Film  
Conjugated microporous polymers with excellent electrochemical performance for lithium and sodium storage 期刊论文
Journal of Materials Chemistry A, 2015, 期号: 3, 页码: 1896-1901
作者:  Shengliang Zhang;  Wei Huang;  Pu Hu;  Huang CS(黄长水);  Chaoqun Shang;  Chuanjian Zhang;  Renqiang Yang;  Guanglei Cui
Adobe PDF(564Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:178/65  |  提交时间:2016/01/15
Bulk graphdiyne powder applied for highly efficient lithium storage 期刊论文
Chemical Communications, 2015, 期号: 51, 页码: 1834-1837
作者:  Shengliang Zhang;  Huibiao Liu;  Huang CS(黄长水);  Cui GL(崔光磊);  Yuliang Li
Adobe PDF(2963Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:152/69  |  提交时间:2016/01/15
Graphdiyne for high capacity and long-life lithium storage 期刊论文
NANO ENERGY, 2015, 卷号: 11, 期号: 1, 页码: 481-489
作者:  Huang, Changshui;  Zhang, Shengliang;  Liu, Huibiao;  Li, Yongjun;  Cui, Guanglei;  Li, Yuliang
Adobe PDF(5007Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:243/126  |  提交时间:2015/12/16
Graphdiyne  Electrochemical Performance  Lithium Storage  High Capacity  Long Cycle Lives  
Reproducible One-Step Fabrication of Compact MAPbl(3-x)Cl(x) Thin Films Derived from Mixed-Lead-Halide Precursors 期刊论文
CHEMISTRY OF MATERIALS, 2014, 卷号: 26, 期号: 24, 页码: 7145-7150
作者:  Wang, Dong;  Liu, Zhihong;  Zhou, Zhongmin;  Zhu, Huimin;  Zhou, Yuanyuan;  Huang, Changshui;  Wang, Zaiwei;  Xu, Hongxia;  Jin, Yizheng;  Fan, Bin;  Pang, Shuping;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:93/0  |  提交时间:2015/11/02
Anticorrosive flexible pyrolytic polyimide graphite film as a cathode current collector in lithium bis(trifluoromethane sulfonyl)imide electrolyte 期刊论文
ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS, 2014, 卷号: 44, 期号: 1, 页码: 70-73
作者:  Han, Pengxian;  Zhang, Bo;  Huang, Changshui;  Gu, Lin;  Li, Hong;  Cui, Guanglei
Adobe PDF(1270Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:126/42  |  提交时间:2015/11/02
Polyimide Graphite Film  Current Collector  Lithium Bis(Trifluoromethane Sulfonyl) Imide  Lithium Ion Batteries  
RuSe/reduced graphene oxide: an efficient electrocatalyst for VO2+/VO2+ redox couples in vanadium redox flow batteries 期刊论文
RSC ADVANCES, 2014, 卷号: 4, 期号: 39, 页码: 20379-20381
作者:  Han, Pengxian;  Wang, Xiaogang;  Zhang, Lixue;  Wang, Tianshi;  Yao, Jianhua;  Huang, Changshui;  Gu, Lin;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:73/0  |  提交时间:2015/11/02
One-step, solution-processed formamidinium lead trihalide (FAPbl((3-x))Cl(x)) for mesoscopic perovskite-polymer solar cells 期刊论文
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, 2014, 卷号: 16, 期号: 36, 页码: 19206-19211
作者:  Lv, Siliu;  Pang, Shuping;  Zhou, Yuanyuan;  Padture, Nitin P.;  Hu, Hao;  Wang, Li;  Zhou, Xinhong;  Zhu, Huimin;  Zhang, Lixue;  Huang, Changshui;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:159/0  |  提交时间:2015/11/02
Molybdenum Nitride/N-Doped Carbon Nanospheres for Lithium-O-2 Battery Cathode Electrocatalyst 期刊论文
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2013, 卷号: 5, 期号: 9, 页码: 3677-3682
作者:  Zhang, Kejun;  Zhang, Lixue;  Chen, Xiao;  He, Xiang;  Wang, Xiaogang;  Dong, Shanmu;  Gu, Lin;  Liu, Zhihong;  Huang, Changshui;  Cui, Guanglei
收藏  |  浏览/下载:63/0  |  提交时间:2015/11/02
Mon/n-c Nanospheres  Synergetic Effect  Electrocatalytic Activity  Oxygen Reduction Reaction  Li-o-2 Batteries