QIBEBT-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Organisms for Biofuel Production: Natural Bioresources and Methodologies for Improving Their Biosynthetic Potentials 期刊论文
BIOTECHNOLOGICAL APPLICATIONS OF BIODIVERSITY, 2015, 卷号: 147, 页码: 185-224
作者:  Hu, Guangrong;  Ji, Shiqi;  Yu, Yanchong;  Wang, Shi'an;  Zhou, Gongke;  Li, Fuli;  Mukherjee, J
收藏  |  浏览/下载:114/0  |  提交时间:2015/12/29
Biofuels  Biosynthetic Potential  Methodologies  Natural Bioresources  
Mychonastes aferHSO-3-1 as a potential new source of biodiesel 期刊论文
Biotechnology for Biofuels, 2011, 卷号: 4, 期号: 1
作者:  Yuan,Cheng;  Liu,Junhan;  Fan,Yong;  Ren,Xiaohui;  Hu,Guangrong;  Li,Fuli
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/21