QIBEBT-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共5条,第1-5条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Processive Degradation of Crystalline Cellulose by a Multimodular Endoglucanase via a Wirewalking Mode 期刊论文
BIOMACROMOLECULES, 2018, 卷号: 19, 期号: 5, 页码: 1686-1696
作者:  Zhang, Kun-Di;  Li, Wen;  Wang, Ye-Fei;  Zheng, Yan-Lin;  Tan, Fang-Cheng;  Ma, Xiao-Qing;  Yao, Li-Shan;  Bayer, Edward A.;  Wang, Lu-Shan;  Li, Fu-Li
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/21
Characterization of 3-ketoacyl-coA synthase in a nervonic acid producing oleaginous microalgae Mychonastes afer 期刊论文
ALGAL RESEARCH-BIOMASS BIOFUELS AND BIOPRODUCTS, 2018, 卷号: 31, 页码: 225-231
作者:  Fan, Yong;  Yuan, Cheng;  Jin, Yi;  Hu, Guang-Rong;  Li, Fu-Li
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/09/06
Nervonic Acid  3-ketoacyl-coa Synthase  Mychonastes Afer  Saccharomyces Cerevisiae  
Organisms for Biofuel Production: Natural Bioresources and Methodologies for Improving Their Biosynthetic Potentials 期刊论文
BIOTECHNOLOGICAL APPLICATIONS OF BIODIVERSITY, 2015, 卷号: 147, 页码: 185-224
作者:  Hu, Guangrong;  Ji, Shiqi;  Yu, Yanchong;  Wang, Shi'an;  Zhou, Gongke;  Li, Fuli;  Mukherjee, J
收藏  |  浏览/下载:114/0  |  提交时间:2015/12/29
Biofuels  Biosynthetic Potential  Methodologies  Natural Bioresources  
Enhanced Lipid Productivity and Photosynthesis Efficiency in a Desmodesmus sp Mutant Induced by Heavy Carbon Ions 期刊论文
PLOS ONE, 2013, 卷号: 8, 期号: 4
作者:  Hu, Guangrong;  Fan, Yong;  Zhang, Lei;  Yuan, Cheng;  Wang, Jufang;  Li, Wenjian;  Hu, Qiang;  Li, Fuli
收藏  |  浏览/下载:51/0  |  提交时间:2015/11/02
Mychonastes aferHSO-3-1 as a potential new source of biodiesel 期刊论文
Biotechnology for Biofuels, 2011, 卷号: 4, 期号: 1
作者:  Yuan,Cheng;  Liu,Junhan;  Fan,Yong;  Ren,Xiaohui;  Hu,Guangrong;  Li,Fuli
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/21